Ο Μάνατζερ Ενημερωτικών-Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

 •  Αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου
 •  Εκτιμήσει τους παράγοντες των εξελίξεων και αναγκών του κοινού
 •  Οργανώσει και να διαχειριστεί ιστοσελίδες
 •  Χαράξει στρατηγική επιχείρησης
 •  Διεξάγει έρευνα αγοράς
 •  Εξελίξει και εκσυγχρονίσει την επιχείρηση

Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Μάνατζερ Ενημερωτικών-Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων» περιλαμβάνει τις εξής τρεις εξειδικεύσεις:
1.    Ειδικός SocialMediaMarketing
2.    Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης
3.    Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας


Ειδικότερα:


Ο «Ειδικός SocialMediaMarketing» θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

 • Χαράξει τη στρατηγική marketing της επιχείρησης
 •  Επικοινωνήσει τα προϊόντα της επιχείρησης μέσω διαδικτύου με τρόπο κατάλληλο
 •  Διευρύνει το πελατολόγιο
 •  Διαφημίσει τα προϊόντα σε ευρύ κοινό
 •  Δημιουργήσει «φιλική» εικόνα της επιχείρησης
 •  Χειριστεί τα social media


Ο «Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης» θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

 •  Καταρτίσει χρηματοοικονομικό πλάνο, προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις σε βάθος τριετίας
 •  Καταρτίσει ισολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ενεργητικό, παθητικό και κυκλοφορούν ενεργητικό
 •  Παρακολουθεί και να συντάσσει ταμειακές ροές
 •  Κάνει λογιστική διαχείριση
 •  Να χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες
 •  Διοικεί ή να παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης
 •  Σχεδιάζει και ελέγχει την οικονομική πορεία της επιχείρησης


Ο «Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας» θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

 •  Συντηρεί και να ενημερώνει την ιστοσελίδα με νέα προϊόντα, ενημερωτικό υλικό, υπηρεσίες
 •  Ελέγχει την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας
 •  Προσαρμόζει κατάλληλα το υλικό, ώστε να «ανέβει» στην ιστοσελίδα
 •  Κάνει το προϊόν ελκυστικό
 •  Εποπτεύει την ιστοσελίδα για τυχόν ιούς, αναβαθμίσεις και ενημερώσεις υλικών