Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται συνολικά σε 799 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτων του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης-μοριοδότησης, θα πρέπει να:
1.    Είναι εργαζόμενος
2.    Είναι ηλικίας 18-64 ετών
3.    Είναι τουλάχιστον απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης


Αναλυτικότερα:
1.    Εκπαιδευτικό επίπεδο:
Για το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται η μοριοδότηση βάσει τριών κλιμάκων. Αυτές είναι οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Η υψηλότερη μοριοδότηση δίνεται στους αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω της αυξημένης ανάγκης για απόκτηση και πιστοποίηση περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η αμέσως χαμηλότερη μοριοδότηση δίνεται στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές ή είναι κάτοχοι διδακτορικού δεν λαμβάνουν μόρια από το συγκεκριμένο κριτήριο, λόγω της χαμηλής ανάγκης για εμπλουτισμό γνώσεων.
2.    Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
Για το συγκεκριμένο κριτήριο έχει γίνει ο διαχωρισμός και αντίστοιχα η βαθμολόγηση στις τρεις κύριες ηλικιακές ομάδες που στοχεύει η πλειοψηφία των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου.
Ο διαχωρισμός των τριών κλιμάκων είναι σε «Από 18 έως 29 ετών», «Άνω των 29 ετών έως και 45 ετών» και «Άνω των 45 ετών έως και 64 ετών».
Τη μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν οι υποψήφιοι που προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα «άνω των 45 ετών έως και 64 ετών», καθώς είναι εκείνοι σύμφωνα και με τα γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου που έχουν προαναφερθεί, που χρειάζονται την απόκτηση τυπικών προσόντων ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν το πλήθος των δεξιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας που ήδη διαθέτουν.
Ακολουθούν με φθίνουσα πορεία τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι των ηλικιακών ομάδων «άνω των 29 ετών έως και 45 ετών» και «από 18 έως 29 ετών».
Μεταξύ των δύο αυτών ηλικιακών ομάδων μοριοδοτείται περισσότερο η ηλικιακή ομάδα «άνω των 29 ετών έως και 45 ετών», λόγω του αυξημένου ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται στις συγκεκριμένες ηλικίες και της αυξημένης ανάγκης για εμπλουτισμό των τυπικών τους προσόντων.
3.    Έτη επαγγελματικής εμπειρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
Για το συγκεκριμένο κριτήριο έχει γίνει ο διαχωρισμός και αντίστοιχα η βαθμολόγηση σε τρεις κλίμακες: «Από 5 έως 10 έτη», «άνω των 10 ετών έως και 15 έτη» και «άνω των 15 ετών».
Τη μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία (μεγαλύτερη των 15 ετών) καθώς, σύμφωνα και με τα γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, οι γνώσεις και τα τυπικά τους προσόντα παρουσιάζουν αυξημένη ανάγκη για εμπλουτισμό ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν σε χαμηλότερο βαθμό τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.
Ακολουθούν με φθίνουσα πορεία τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με εμπειρία «άνω των 10 ετών έως και 15 έτη» και οι υποψήφιοι με εμπειρία «από 5 έως 10 έτη».

Η κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφέρεια είναι:
Α. Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (54), Κεντρική Μακεδονία (270), Ήπειρος (20), Θεσσαλία (70), Δυτική Ελλάδα (68) –Μερικό σύνολο 482
Β. Περιφέρειες μετάβασης:
Δυτική Μακεδονία (19), Ιόνια Νησιά (16), Πελοπόννησος (36), Βόρειο Αιγαίο (14), Κρήτη (56) –Μερικό σύνολο 141
Γ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:
Αττική –Μερικό σύνολο 142
Δ. Περιφέρειες μετάβασης:
Στερεά Ελλάδα –Μερικό σύνολο 32   
Ε. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:
Νότιο Αιγαίο –Μερικό σύνολο 2