Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης.

Κατά τη διαδικασία μοριοδότησης-επιλογής, θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση και την αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης).

Υποβολή αιτήσεων:

Προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους, οι δυνητικά ωφελούμενοι θα μεταβούν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (Φόρμα Συμμετοχής).

Προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είναι πραγματικά ενήμερος για τους όρους συμμετοχής του, πριν την υποβολή της αίτησής του, κάθε δυνητικά ωφελούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει αναλυτικά και αποδέχεται τους όρους αυτής.

Πέραν την ηλεκτρονικής φόρμας, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία του ΣΗΠΕ. Οι αιτήσεις θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, μέσα από την οποία μπορεί να γίνει η διαδικασία επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από την επιτροπή αξιολόγησης και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα δίνεται η δυνατότητα ένστασης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.