Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISΟ/ IEC 17024.

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 07124.

Ως εκ τούτου, το πιστοποιητικό που θα εκδώσει ο ΦΠΠ θα έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία, μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης, στις οποίες συμμετέχει ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι εξετάσεις που πρόκειται να περάσουν οι συμμετέχοντες θα είναι θεωρητικές, ενώ δεν προβλέπεται πρακτική εξέταση.